[rank_math_breadcrumb]

Algemene voorwaarden

Buteyko praktijk Utrecht
(Versie juni 2019)

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Buteyko praktijk Utrecht: Ingeschreven in de kamer van koophandel onder
handelsnaam: ‘De Leefstijlspecialist’, KVK 51 72 50 10.
b. Buteyko cursus: iedere cursus (groeps- zowel als individueel, of een online
training) die door de Buteyko praktijk Utrecht wordt gegeven.
c. Cursist: ieder persoon die een Buteyko cursus bij de Buteyko praktijk Utrecht
volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
d. Cursuskosten: het totaal van de door de cursist verschuldigde kosten voor het
volgen van een Buteyko cursus bij de Buteyko praktijk Utrecht.
e. Buteyko lesmateriaal: door Buteyko praktijk Utrecht ontwikkeld materialen (zowel in
digitale als niet-digitale vorm) die gebruikt worden tijdens het volgen van een Buteyko
cursus.
f. Buteyko product: elk product dat door de Buteyko praktijk Utrecht is ontwikkeld
en/of wordt verkocht.
g.Afnemer: ieder persoon die een product van Buteyko praktijk Utrecht
afneemt.
h. Productkosten: de vergoeding die een afnemer aan Buteyko praktijk Utrecht
verschuldigd is voor het afnemen van een Buteyko Product.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke
overeenkomst tussen Buteyko praktijk Utrecht en een cursist of afnemer.
2.2. Door het aanmelden voor een Buteyko cursus aanvaardt de cursist deze Algemene
Leveringsvoorwaarden.
2.3. Door het kopen van een Buteyko Product aanvaardt de afnemer deze Algemene
Leveringsvoorwaarden.
2.4. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden, die
geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 De auteursrechten op het door Buteyko praktijk Utrecht aan de cursisten
verstrekte Buteyko lesmateriaal berusten bij Buteyko praktijk Utrecht, tenzij in het
lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.
3.2. Het in 3.1 genoemde Buteyko lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten
behoeve van privégebruik door de betreffende cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden
aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Buteyko praktijk Utrecht.
3.3. Een door Buteyko praktijk Utrecht ontwikkeld Buteyko product is uitsluitend voor
persoonlijke gebruik door de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of
daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel
van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Buteyko praktijk Utrecht.
3.4. De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen
verstrekt door Buteyko praktijk Utrecht liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is
daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag
derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbenden.
3.5. Door Buteyko praktijk Utrecht verleende licenties en/of inlogcodes worden
individueel verstrekt en mogen alleen gebruikt worden door de oorspronkelijk cursist.
Buteyko praktijk Utrecht verplicht de cursist dus uitsluitend in eigen persoon het
gebruiksrecht uit te oefenen, tenzij dit uitdrukkelijk door Buteyko praktijk Utrecht anders
is aangegeven. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de
aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te handhaven.
3.6. Het is cursist of afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buteyko
praktijk Utrecht de Buteyko lesmaterialen of een Buteyko product te wijzigen of te
bewerken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.1. Een overeenkomst tot het volgen van een Buteyko Cursus tussen Buteyko praktijk
Utrecht en een cursist komt tot stand via een telefonische aanmelding, of via het sturen
van een aanmelding via de email.
4.2. Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde cursist een
ontvangstbevestiging toegestuurd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. De informatie en het advies dat door Buteyko praktijk Utrecht verstrekt wordt is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Buteyko praktijk Utrecht kan echter geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten
gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen
of aanpassen van een bij de cursist ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden
informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling
bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De cursist dient ten aller tijde
een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De cursist wordt
geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van
veranderingen in de gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen.
5.2. Buteyko praktijk Utrecht besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Buteyko
cursussen en de Buteyko producten. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is
opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is Buteyko praktijk
Utrecht niet aansprakelijk.
5.3. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke
geschiktheid bezit en behoudt om de Buteyko cursus te volgen. Buteyko praktijk Utrecht
aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken
van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Buteyko praktijk Utrecht voor eventuele
aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
5.4. De cursist vrijwaart Buteyko praktijk Utrecht voor de aanspraken van derden inzake de
in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.
5.5. Buteyko praktijk Utrecht is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal
van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 6: Annulering en wijziging van de Buteyko Cursus door Buteyko praktijk
Utrecht
6.1. Indien voor een Buteyko cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks
uitsluitend ter beoordeling van Buteyko praktijk Utrecht, is Buteyko praktijk Utrecht
gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk
mededeling aan de cursist. In het geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling
uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats.
6.2. In geval van overmacht (zoals ziekte, onverwachts overlijden van naaste familie, e.d.) is
Buteyko praktijk Utrecht gerechtigd om van het geven van de betreffende Buteyko cursus af
te zien. Buteyko praktijk Utrecht verplicht zich dan haar cursisten hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
6.3. Indien een Buteyko Cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of
overmacht, dan wordt de cursist aangeboden om mee te doen aan een volgende cursus of
zonder extra bijbetaling een privé cursus te volgen.

6.4. Indien een Buteyko cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of
overmacht, dan kan de cursist de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een
schriftelijke mededeling aan Buteyko praktijk Utrecht.
6.5. Bij annulering van een Buteyko cursus door Buteyko praktijk Utrecht heeft de cursist
recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van een cursus
geeft een cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Annulering van de Buteyko Cursus, of een Buteyko seminar (door de cursist / deelnemer)
7.1. Bij annulering van deelname aan een Buteyko cursus door een cursist is de cursist de
volgende percentages van de cursuskosten aan Buteyko praktijk Utrecht verschuldigd:
a. Bij annulering tot zeven dagen voor de eerste cursusdag: € 50,00
administratiekosten;
b. Bij annulering tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 40% van de cursuskosten;
c. Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de
cursuskosten;
d. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de cursist de volledige cursuskosten
verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.
7.2. Annulering van de aanmelding voor een Buteyko cursus door de cursist is slechts
mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of email) met Buteyko
praktijk Utrecht en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het
bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien
Buteyko praktijk Utrecht het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van
het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben
plaatsgevonden.
7.3. Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een cursist niet kan worden
nagekomen dient deze uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet op tijd
afzeggen voor een consult heeft Buteyko praktijk Utrecht het recht het tarief van het
geplande consult in rekening te brengen bij de cursist.
7.4. Bij annulering van deelname aan het Buteyko seminar zijn, tenzij er sprake is van een uitzondering in artikel 7.5, de volgende percentages van de cursuskosten aan Buteyko praktijk Utrecht verschuldigd:
a. Bij annulering 14 dagen of langer voor het Buteyko seminar: € 37,50 per persoon.
b. Bij annulering tussen 7 en 13 dagen voor het Buteyko seminar 75%  van de deelnamekosten per persoon.
c. Bij annulering korter dan zeven dagen zijn de volledige kosten verschuldigd.
7.5 Het deelnamebewijs is overdraagbaar aan familie, vrienden, of kennissen en is alleen geldig voor de datum van aanmelding van het Buteyko seminar.

Artikel 8: Betaling
8.1. De door Buteyko praktijk Utrecht opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van
vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.
8.2. De betaling van het factuurbedrag voor een Buteyko cursus dient door de cursist te
geschieden voor de aanvang van de cursus, tenzij in onderling overleg tussen Buteyko
praktijk Utrecht en de cursist anders is overeengekomen.

8.3. Indien bij gebreke van betaling Buteyko praktijk Utrecht genoodzaakt is over te gaan
tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als
buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist of afnemer. De cursist of
afnemer zal van tevoren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze
incassokosten.
8.4. Bij voortijdige beëindiging van een Buteyko cursus door de cursist vindt geen restitutie
van de cursuskosten plaats.
8.5. De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van
stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.
8.6. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor het betalen
van het gehele (of een gedeelte van) de cursuskosten, indien de cursist een duidelijk
omschreven doktersverklaring overhandigt.
8.7. Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk
binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te
worden gemaakt aan Buteyko praktijk Utrecht. Een klacht schort de betalingsverplichting
van de cursist of afnemer niet op.

Artikel 9: Overige rechten en plichten van Buteyko praktijk Utrecht
9.1. Buteyko praktijk Utrecht is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot, c.q.
deelname aan, de Buteyko cursus te ontzeggen indien:
a. De cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;
b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de
docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.
9.2. Buteyko praktijk Utrecht is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend
schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van Buteyko praktijk
Utrecht worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag.

Artikel 10. Overige rechten en plichten van de cursist
1. De cursist is verplicht:
a. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het
kader van de Buteyko cursus;

b. Zich gedurende de Buteyko cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet
te hinderen;
c. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die
gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of anderen.

2. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per e-
mail) en per omgaande te melden.

3. Het is verboden om tijdens een Buteyko cursus video-, audio- of foto-opnames te maken.

Artikel 11. Overige rechten en plichten van de afnemer
11.1. Klachten over de geleverde Buteyko producten moeten binnen tien dagen na de
ontvangstdatum worden gecommuniceerd met Buteyko praktijk Utrecht.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Algemene Leveringsvoorwaarden (of indien u
om een of andere reden contact met Buteyko praktijk Utrecht wilt opnemen), schrijf dan
naar Buteyko praktijk Utrecht, H.J. Schimmelstraat 63, 3532 TB. Utrecht. Mailen kan ook:
info@gezondeademhaling.nl

Wil je beter leren ademen?

Contact

ONLINE CURSUS

Incl. 2 uur 1 op 1 coaching
€ 247,-

Info en aanmelden

OFFLINE 1 op 1 CURSUS 

Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl
Offline begeleiding en coaching

Locatie: Utrecht

 € 375,-

Meer info

VERGOEDING: vraag het je werkgever via dit formulier.

KORTING bij samen volgen cursus

Offline 1 op 2 cursus
€100,- korting p.p.
Locatie: Utrecht

Contactgegevens

René van den Heuvel
H.j. Schimmelstraat 63
3532 TB Utrecht
info@gezondeademhaling.nl
+31 652519537